Xiao Long Bao

xiaolongbao3.jpg

Pick the Xiao Long Bao up with chopsticks. Make sure not to break it.